1   1. Algemeen

 

Het aanmeldingssysteem is een digitale toepassing die het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) liet ontwikkelen en ter beschikking stelt van initiatiefnemers voor het aanmelden van leerlingen voorgaand aan hun inschrijving in een school. Het aanmeldingssysteem zal de voorkeuren van leerlingen voorafgaand aan het inschrijven registreren.

 

De initiatiefnemer van de aanmelding zal het aanmeldingssysteem zelf instellen en beheren. De initiatiefnemer is het gemeentebestuur van Melle.


Het doel van het aanmeldingssysteem is om elk kind te ordenen voor een eventuele plaats in de kleuter- en lagere scholen van Melle.

 

Na afsluit van de aanmeldingsperiode krijgt de aanmelder een e-mail  met het resultaat van de aanmelding, op basis waarvan ze het kind kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode voor aangemelde kinderen.

Indien de aanmelder geen e-mailadres opgeeft, dan ontvangt de aanmelder een bericht via de post.

 

AGODI en de schoolbesturen raden de gebruiker aan om deze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke beleid op vlak van gegevensverwerking en gegevensbescherming aandachtig te lezen vooraleer het gebruik van de toepassing verder te zetten.

      2. Gebruikersvoorwaarden

 

De gebruiker van het aanmeldingssysteem aanvaardt automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden, evenals het beleid op vlak van gegevensverwerking en gegevensbescherming.

 

 Bekwaamheid van gebruiker en ouderlijk gezag

 

Door het aanmeldingssysteem te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij/zij, conform het Belgisch burgerlijk recht, bekwaam is om zijn/haar rechten uit te oefenen of – indien minderjarig – dat hij/zij voorafgaande geldige toestemming heeft verkregen van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze gebruiks- en privacy voorwaarden.

 

De beslissingen over een minderjarige worden steeds genomen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen (zie omzendbrief betreffende ouderlijk gezag in het onderwijs met nummer NO/2005/01[1]). Wanneer iemand een minderjarige wil aanmelden, heeft deze persoon steeds toestemming nodig van degene die het ouderlijk gezag uitoefent.               

 

 Oneigenlijk gebruik en juistheid van de gegevens   

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die geregistreerd worden in het aanmeldingssysteem.

De gebruiker maakt geen oneigenlijk gebruik van het aanmeldingssysteem. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere verstaan: 

·         het gebruik van het aanmeldingssysteem volgens hem/haar niet toegekende rechten; 

·         het opzettelijk invoeren van foutieve gegevens - De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent is verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de gevraagde gegevens in de applicatie. Wanneer nadien blijkt dat een leerling een toewijzing heeft gekregen op basis van verkeerde of onvolledige informatie, kan de leerling zijn recht op inschrijving verliezen;

·         het meermaals aanmelden van een leerling;

·         het ongeoorloofd verspreiden van gegevens van andere gebruikers. 

 

Bij oneigenlijk gebruik zullen de nodige juridische stappen worden ondernomen.


 Aanmelden via de toepassing en geheimhouding van aanmeldgegevens

 

Aanmelden gebeurt bij voorkeur via het toegangsbeheer van de Vlaamse Overheid. Maar het is ook mogelijk om aan te loggen via gebruikersnaam en paswoord.

Elke gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met zijn gebruikersnaam en paswoord en is tot geheimhouding ervan gehouden. Indien een gebruiker kennis heeft van verlies van een gebruikersnaam of paswoord of van elk ongeoorloofd gebruik door derden van een gebruikersnaam of paswoord, of een dergelijk verlies of ongeoorloofd gebruik vermoedt, neemt hij onmiddellijk alle nodige maatregelen. 

Elke gebruiker blijft aansprakelijk voor alle, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade ontstaan door het, al dan niet geoorloofd, gebruik van zijn gebruikersnaam of paswoord dat heeft plaatsgevonden vóór het tijdstip waarop de gebruikersnaam en het paswoord geïnactiveerd werden. 

 Kosten voor gebruik van het systeem

Voor het gebruik van het aanmeldingssysteem is de gebruiker op geen enkel moment een vergoeding verschuldigd.

[1] Raadpleegbaar via Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming, https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13584